Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej owginfo.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca przetwarza dane, w tym dane osobowe w rozumieniu RODO, w charakterze administratora tych danych – wyłącznie w zakresie danych pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych, w tym podlegających wpisowi do rejestrów publicznych. W związku ze źródłami pochodzenia danych, mają one charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i mogą zawierać omyłki, nieścisłości lub inne braki, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności prezentowane przez Usługodawcę dane nie powinny być jedyną podstawą podejmowania decyzji, biznesowych lub innych, jak też nie mogą być traktowane jako rekomendacja do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań, w szczególności nawiązania bądź nienawiązywania relacji biznesowych lub innych.
 • Dane, o których mowa powyżej, w tym dane osobowe, przetwarzane są w celach informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez serwis danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnej na stronie owginfo.pl/polityka-prywatnosci oraz w informacji dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł są przetwarzane w serwisie owginfo.pl stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące stosowania przez serwis plików Cookies i innych, podobnych technologii, zostały zawarte w Polityce Cookies, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  • Usługodawca – spółka działająca pod firmą Mikrotech Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Składowej 9 38-400 Krosno, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru przedsiębiorców - KRS 0000112227 , posiadająca NIP 6840009101 i REGON 370361688, adres e-mail: mikrotech@mikrotech.com.pl, telefon: (13) 43 76 300, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu.
  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem internetowym owginfo.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w rejestrze REGON.
  • Konsument – użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  • Przedsiębiorca – użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość́), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika lub usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  • Umowa - umowa o świadczenie wybranych przez Użytkownika Usług, zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu URL zawierającego treści portalu, a rozwiązywana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL, niezwiązanego z portalem.
  • Regulamin – niniejszy dokument.
  • Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy, dostępny na stronie owginfo.pl/kontakt, umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej.
  • Prawo Ochrony Baz Danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.).

§2 Rodzaje i zakres Usług

 • Usługodawca w szczególności świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • usługi informacyjne,
  • usługi wyszukiwania,
  • usługi komunikacyjne,
  • usługi statystyczne,
  • usługi reklamowe.
 • Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w Serwisie, m.in. poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane indywidualnie żądane przez Użytkownika.
 • Usługi wyszukiwania polega na możliwości selekcjonowania treści serwisu i wyszukania odpowiedniej frazy. Wyszukiwarka jest funkcja pomocniczą, nie jest konieczna do korzystania z serwisu i można zrezygnować z jej używania w dowolnym momencie.
 • Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz komunikatorów udostępnianych w ramach Serwisu.
 • Usługi statystyczne obejmują przygotowywanie analiz, obliczeń na podstawie informacji zbieranych przez Usługodawcę i ich publikację w serwisie.
 • Usługi reklamowe polegają na przyjęciu od Użytkownika materiałów reklamowych do emisji na stronach owginfo.pl, które spełniają warunki specyfikacji technicznej oraz wymagania zawarte w odrębnych dokumentach: Regulamin emisji reklam oraz Specyfikacja techniczna form reklamowych.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.
 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie.
 • Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu. Serwis jest internetowym publikatorem informacyjnym, umożliwiającym dostęp do materiałów na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 • W ramach owginfo.pl Usługodawca może udostępniać Użytkownikom funkcjonalności inne od opisanych w Regulaminie.
 • Dostęp do usług w serwisie owginfo.pl jest bezpłatny i nie wymaga posiadania konta w serwisie, za wyjątkiem usług reklamowych, które są płatne.

§3 Zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu owginfo.pl

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie na podstawie danych z Serwisu niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;
  • niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach RODO, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza - z wykorzystaniem Serwisu - jako niezależny od Usługodawcy administrator danych.

§4 Wynagrodzenie Usługodawcy

 • Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczone usługi reklamowe zostało określone w Cenniku stanowiącym załącznik do odrębnego Regulaminu emisji reklam. Ceny wskazane w Cenniku są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wynagrodzenie określone w Cenniku może ulec zmianie.
 • Użytkownik może dokonać zapłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi na rzecz Usługodawcy, poprzez dokonanie przelewu na konto 46 1240 2340 1111 0010 9613 5469 w Pekao S.A. O/Krosno.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, na adres poczty elektroniczne biuro@owginfo.pl. Formularz ten stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zgoda obowiązuje od dnia jej wyrażenia, do czasu jej odwołania.
 • W formacie PDF będą przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej.
 • Użytkownik może dokonać zmiany zgody na przesyłanie faktury elektronicznej od Usługodawcy, wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektroniczne biuro@owginfo.pl
 • Za datę otrzymania faktury przez Użytkownika uznaje się datę wpływu faktury w formacie PDF na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wystawianych przez Usługodawcę mającego status Zakładu Pracy Chronionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja ta wysyłana będzie w sposób analogiczny do faktur, tj. w przypadku wybrania faktur papierowych w wersji papierowej, a w przypadku wybrania faktur elektronicznych na adres poczty elektronicznej wskazanej do e-faktury w formacie PDF. Zgoda obowiązuje od dnia jej wyrażenia, do czasu jej odwołania.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 • Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym.
 • Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu powinny być składane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni, a w przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w terminie 14 dni od daty ich złożenia. Składający reklamację Użytkownik lub użytkownik niezarejestrowany zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, lub pocztą tradycyjną, na adres z którego otrzymano korespondencję.
 • Reklamacja powinna być zgłaszana w formie wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres biuro@owginfo.pl lub przesłana na adres korespondencyjny: Mikrotech S.A., 38-400 Krosno, ul. Składowa 9, z dopiskiem: owginfo.pl.
 • Reklamacje wysłane w języku innym niż polski nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie ją rozpatrzyć, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail na adres pocztowy, z którego została wysłana reklamacja lub pocztą tradycyjną, z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji.
 • W przypadku gdy zaistnieje sytuacja z punktu 6., termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia dodatkowych informacji, o których mowa w punkcie 6.
 • Reklamacji nie mogą podlegać czynności wykonywane przez Usługodawcę, mające na celu egzekwowanie obowiązujących zasad wymienionych w niniejszym regulaminie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne związane ze stosowanym przez Użytkownika sprzętem komputerowym lub łączem internetowym, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych Użytkowników, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) albo udostępnienie swojego Hasła lub ustawienie Hasła, które łatwo zgadnąć.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Serwisu z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi oraz deliktu związanego z świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku Usługodawca nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 • Zasad określonych w pkt. 8-9 oraz 12-14 nie stosuje się do Konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i przerwy techniczne

 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa w podanej wersji Firefox 67, Microsoft Edge 44, Chrome 75 lub wyższej, z włączoną obsługą Java Script.
 • Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Usługodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu, w ramach korzystania z Usług, była bezpieczna, tzn. aby informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności i kompletności.
 • Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczeniu przez niego Usług z przyczyn technicznych.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • Konsument, może odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Usługi przez Usługodawcę. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, np. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie składa się pisemnie. Oświadczenie powinno zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres Mikrotech S.A. ul. Składowa 9 38-400 Krosno z dopiskiem OWGinfo lub elektronicznie na adres biuro@owginfo.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 13 43 76 451 w godzinach 7:30 – 15:30.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Usługodawca dokona na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie 7 Regulaminu dotyczące Konsumenta, stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706). z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Postanowienia końcowe

 • Użytkownicy Serwisu mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, lub przez kontakt na adres e-mail biuro@owginfo.pl
 • Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, w tym logotypy Usługodawcy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, stanowią przedmiot wyłącznych praw Usługodawcy.
 • Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Serwisu na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 • Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu.
 • Wykorzystywanie danych, w szczególności zestawień analitycznych, w celach dydaktycznych, badawczych, dziennikarskich możliwe jest z zastrzeżeniem, iż podlega obowiązkowi wskazania źródła.
 • Zarówno Serwis, jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji) stworzone przez Usługodawcę i udostępnione w Serwisie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Usługodawca niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi na wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej lub nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Usługodawca jest producentem.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09.2022 r.

Spis załączników

Nr Załącznik Pobierz
1. Regulamin pobierz pdf
2. Polityka prywatności pobierz pdf
3. Polityka cookies pobierz pdf
4. Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł są przetwarzane w serwisie www.owg.pl przez Mikrotech S.A. pobierz pdf
5. Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej pobierz pdf
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pobierz pdf